OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:

Základné údaje

Predávajúci:
Peter Janso

Mýtna 42,

916 01 Stará Turá

IČO: 43787223
DIČ: 1028610429

bankové spojenie: SK34 8360 5207 0042 0416 2501

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so FO Peter Janso, Mýtna 42, 916 01 Stará Turá, uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:
tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Každá objednávka po jej potvrdení zo strany predávajúceho je podľa platných obchodných podmienok
záväzná. Potvrdením objednávky vzniká záväzkový právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto
uzatvorená zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú v zmysle zákona
č. 108/2000 Z.z..

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s platnými obchodnými podmienkami
predávajúceho a teda aj sankciami za nesplnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Kupujúci je
povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať zásielku riadne a včas v mieste, ktoré uviedol na objednávke.

Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Základné práva a povinnosti predávajúceho

• dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar vdohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
• má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom
• má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

Základné práva a povinnosti kupujúceho

• je povinný v plnéj výške znášať všetky náklady na doručenie zakúpeného tovaru (podľa platných sadzobníkov poštových a kuriernych služieb)

• V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez
predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu
vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

• je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby


• má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Spôsoby doručenia

• objednaný tovar doručujeme len prostredníctvom kuriérskej spoločnosti či poštou
• tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete pri objednávaní tovaru v časti “Adresa doručenia”. V prípade zmeny adresy, nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom
• štandardná doba doručenia je 5 – 30 pracovných dní, v čase od 8:00 do 17:00 hod. od prijatia objednávky(mimo tovaru, ktorý nie je skladom, ale je na objednávku (nábytok))

Dodacia lehota pri objednaní nábytku sa pohybuje od dvoch týždňov do dvoch mesiacov v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade výrobcu.

Bližšie a presnejšie informácie o dobe dodania poskytneme mailom pjinteriuor@azet.sk


• prepravné pri každej objednávke hradí v plnej výške kupujúci

Prepravné náklady sa odvíjajú od hmotnosti zaslielného balíka

 

Tovar ľahko poškoditeľný pri preprave bude doručený kurierom...(nábytok, tovar obsahujúci sklenené časti)

cena pre doručenie je podľa hmotnosti tovaru a platného cenníka kuriérskej spoločnosti pre celé uzemie SR

 

Pri preberaní tovaru od SP, kuriera, je nutné si riadne skontrolovať obal zásielky. Pri zjavnom poškodení, ktoré mohlo nastať dopravou, je treba na mieste o tomto oboznámiť doručovateľa. Po prevzatí zásielky je potrebné skontrolovať jej obsah a pri zjavnom poškodení podať reklamáciu u doručovateľa najneskôr do 24HODIN od prevzatia tovaru. Pri nedodržaní tohto terminu nebude reklamácia uznaná.

Samozrejme je potrebné nás o tejto skutočnosti telefonicky informovať. 

Možnosti platby

Aktuálne možnosti platby za tovar sú nasledovné:

1. hotovosť – platba kuriérovi v hotovosti pri prevzatí tovaru

2 .Platba vopred priamo na učet predávajúceho. Pri tomt spôsobe platby je nutné použiť celý IBAN, ktorý je uvedený na našich stránkach a faktúrach.

 

Balík do zahraničia

Je možné posielať balík do CZ i zahraničia po vzájomnej komunikácií mailom alebo telefonicky.

Reklamačný poriadok / vrátenie tovaru

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Kupujúci má právo objednaný tovar vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote 14 dní o prevzatia.

Pri reklamovaní tovaru alebo odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný upovedomiť predávajúceho v prvom rade telefonicky!!!

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Reklamovaný tovar NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU.(Tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý)

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Pri vrátení tovaru postupujte rovnako ako pri reklamácii (podľa zákonných ustanovení)

 

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20140501.html) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy treba predávajúcemu vyplniť a poslať tento -  Formulár na odstúpenie od zmluvybuď v písomnej podobe alebo elektronicky na e-mail pjinteriuor@azet.sk

Tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoužívaný, kompletný, originálne zabalený. Platba za zakúpený tovar bude objednávateľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá objednávajúci za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré objednávateľ uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si objednávateľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka, ani na náklady za doplnkové služby,ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Predávajúci platbu vráti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami  sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

VRÁTENIE TOVARU,REKLAMAČNÁ ADRESA

Vyplnený reklamačný formulár je potrebné zaslať spolu s reklamovaným tovarom a dokladmi o kúpe na reklamačnú adresu:

Peter Janso, Cintula

Bradáčova 269/8

90701 MYJAVA

 

 

Ochrana osobných údajov


Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Poznámke k objednávke", prípadne e-mailom žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pjinterier.eu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávke, prípadne registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie potrebných údajov dopravcovi - prípadne Slovenskej pošte, za účelom doručenia zásielky.

Predávajúci taktiež poskytuje kupujúceho osobné údaje v rozsahu emailová adresa a obsah objednávky - potrebné na doručenie dotazníka spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho nezávislej hodnotiacej spoločnosti: portál Heureka.sk

Podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

 

 

Možnosti dodania tovaru pre zákazníkov zo Slovenska

Slovenskou poštou

Prepravnou spoločnosťou

Osobný odber

Zásielka bude odoslaná ako balík 2triedy


PRÍLOHY

Reklamačný formulár :Reklamačný formulár

Formulár na odstúpenie od zmluvy :Odstúpenie od zmluvy


OWYyMzZ